Wat is euthanasie? En hoe werkt het precies?

Euthanasie is levensbeëindiging op eigen verzoek. Ondraaglijk lijden maakt dat er mensen zijn die verlangen naar de dood. Wanneer een patiënt aangeeft dat het leven ondraaglijk is geworden, dan kan deze een arts inschakelen om te helpen met de levensbeëindiging. Artsen kunnen en mogen daar niet zonder meer op ingaan, er is een euthanasiewet, waarin rechten en plichten staan waaraan de arts en patiënt moeten voldoen. Een arts en verpleegkundige mogen een euthanasieverzoek ook weigeren. Er kunnen persoonlijke redenen zijn waarom een arts of verpleegkundige niet mee willen werken aan euthansie. Er wordt wel van hen verwacht dat ze de patiënt zullen doorverwijzen naar iemand die de aanvraag wel wil overwegen en zondig uitvoeren.

Euthanasie betekenis

Euthanasie komt van het Griekse woord euthanatos, het betekent eigenlijk “een goede dood”. Ook de term milde dood wordt wel gebruikt. Wanneer er voor euthanasie wordt gekozen, is er meestal sprake van een terminaal zieke patiënt, maar ook ondraaglijk psychisch lijden of zelfs Alzheimer kan een aanleiding zijn om euthanasie aan te vragen. In Nederland werd in 2002 de euthanasiewet aangenomen, die eigenlijk de wet “Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” heet. Eén van de belangrijkste punten uit de wet is dat alleen de patiënt zelf om euthanasie mag vragen, familie en dierbaren mogen dit niet voor de patiënt doen.

Euthanasieprocedure

Euthanasie wordt volgens een zorgvuldige procedure toegepast. Natuurlijk moeten de zorgvuldigheidseisen goed worden nageleefd, maar wanneer er besloten is tot euthanasie, dan zal de arts eerst een middel toedienen waardoor de patiënt in coma raakt. Pas daarna wordt er een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. De patiënt zal op deze manier rustig inslapen en het overlijden niet als vervelend ervaren.

Na het overlijden van de patiënt moet de arts een verslag maken over de procedure. De gemeentelijke lijkschouwer zal daarna onderzoeken of alles volgens de wet is verlopen en een verslag opmaken. De beide verslagen en een eventuele wilsbeschikking worden opgestuurd naar de regionale toetsingscommissie en de plaatselijk officier van justitie. Deze moet toestemming geven voor de begrafenis of crematie van het lichaam.

Euthanasieverklaring

Het is mogelijk om een euthanasieverklaring schriftelijk vast te leggen, zodat de wensen duidelijk zijn bij de arts en de dierbaren. Zo’n wilsverklaring wordt in de wet erkend als een legitiem erkend verzoek om euthanasie, in die gevallen die in de verklaring worden genoemd. Zo’n schriftelijke verklaring is vooral belangrijk wanneer iemand in de situatie komt, dat deze niet meer zelf kan aangeven wat zijn of haar wens is. Het kan bijvoorbeeld zijn door verlies van spraak of door Alzheimer. Eigenlijk is zo’n verklaring gericht op de toekomst, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Belangrijk bij het opstellen van een euthanasieverklaring, is dat dit uitgebreid wordt besproken met de (huis)arts. Ook moet iemand die zo´n wilsverklaring opstelt handelingsbekwaam zijn. In gewoon Nederlands zouden we zeggen: bij zijn volle verstand. De formulering van de wilsverklaring moet zodanig zijn dat er geen twijfels zijn over de wensen van de persoon die het heeft opgesteld. Er zijn voorbeelden van zo’n wilsverklaring te vinden op internet, maar uw arts kan ook nuttige informatie hierover verstrekken.

Geen euthanasieverklaring, wat zijn de alternatieven

Wanneer er geen reden is tot het overgaan tot euthanasie, maar de patiënt aangeeft naar het einde te verlangen, kan een arts kiezen voor:

  • Palliatieve sedatie: in dat geval wordt de patiënt in slaap gehouden tot het overlijden.
  • Stoppen met de medische behandeling: maar bestaand lijden is lastig te bestrijden.
  • Geen voeding en vocht meer toedienen: dit is een zwaar besluit voor arts en familie.

In al deze gevallen zal de patiënt binnen afzienbare tijd komen te overlijden.

Euthanasiewet

Hulp bij zelfdoding is in Nederland onder voorwaarden toegestaan. Dit alles is vastgelegd in de Euthanasiewet, die is opgesteld in overeenkomst met internationale verdragen en de daarin neergelegde mensenrechten. Euthanasie is strafbaar, tenzij de arts zich houdt aan de wettelijke regels. Voor meer info, klik hier.

Uitvaartwensen

De keuze voor de daadwerkelijke euthanasie is een emotionele gebeurtenis. Meestal is hier van tevoren al uitgebreid over gesproken met een arts en de familie. Vaak worden er dan ook wensen besproken met betrekking tot de uitvaart. Deze wensen kunt u laten vastleggen bij de uitvaartondernemer. Budget Uitvaart Rotterdam, helpt u hier graag mee, zodat u niets vergeet. Op het moment van overlijden kunnen wij dan in één oogopslag zien op welke manier en waar de uitvaart of crematie moet worden verzorgd. Uit ervaring weten we dat een voorbespreking met één van onze mensen een enorme rust geeft bij zowel de patiënt als de nabestaanden.

Contact opnemen

Voor overlijdensmeldingen of meer informatie bel 010-2017165 (dag en nacht) of neem contact met ons op via het contactformulier.

Call Now Button